12

(၁၆-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေ့ဆုံစဉ်

(၁၆-၁၂-၂၀၁၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေ့ဆုံစဉ်