မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၂၀-၂၀၂၄) ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသည့် မူကြမ်း