၂၀၁၇ / ၂၀၁၈ / ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ခုနှစ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ 

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် ( ၁ /၂၀၂၀)

၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၈ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၁၇ခုနှစ် အတွင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ