လူ့အခွင့်အရေး အခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁) တက်ရောက်ခွင့် ရရှိသူများ