တိုင်တန်းချက်များလက်ခံခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

တိုင်တန်းချက်များလက်ခံခြင်း

၁။ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလို့ငှာ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့စည်း၍ ၎င်းကော်မရှင်ရုံးကို ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၂၇) တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။

၂။နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးကို ဖောက်ဖျက် ခံရပါက အောက်ဖော်ပြပါ အချက် အလက်များပြည့်စုံစွာဖော်ပြလျက် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သို့တိုင် ကြားနိုင်ပါသည်-

(က) တိုင်တန်းသူ၏ အမည်၊ နေရပ်လိပ်စာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာအပြည့်အစုံ(ဖုန်း-       ဖက်စ် နှင့် e-mail တို့ ရှိပါလျှင် ထည့်သွင်းဖော်ပြပါရန်)၊

(ခ) တိုင်တန်းသူသည် မည်ကဲ့သို့ မူလအခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ခံရသည်ကို အချက်အလက် များ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရန်၊

(ဂ) တိုင်တန်းဖော်ပြချက်သည်မှန်ကန်စွာရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံချက် ပြု၍ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်၊

၃။တိုင်တန်းချက်ကို တိုင်တန်းသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူပူးတွဲလျက် အတွင်း ရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၊ အမှတ်(၂၇)၊ ပြည်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ လိပ်မူ၍ မှတ်ပုံတင်စာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်ရုံးသို့ လာရောက်၍ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။

၄။ ကော်မရှင်အနေဖြင့် ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် အထက်ဖေါ်ပြပါ အပိုဒ် ၂(က)၊(ခ) နှင့် (ဂ) တို့တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် အချက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရန်လိုအပ် ပါသည်။

၅။ တရားရုံး တစ်ရပ်ရပ်သို့ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းထားပြီး အမှုများ၊ တရားရုံးတစ်ရပ်ရပ်က စစ်ဆေးဆဲအမှုများနှင့် တရားရုံးတစ်ရပ်ရပ်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ် ထားပြီးသောအမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များသည် ဤကြေညာစာတွင် အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိပါ။

၆။ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်သည် လက်ခံရရှိသော တိုင်တန်းချက် များကို စိစစ်ရာတွင် လိုအပ်ပါက တိုင်တန်းသူအား ခေါ်ယူတွေ့ဆုံ မေးမြန်းမည် ဖြစ်ပါသည်။

၇။ နိုင်ငံသားတစ်ဦးသည် နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး ဖောက်ဖျက်ခံရသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါက ကော်မရှင်အနေဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် ကော်မရှင်၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ သည်။

မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ ၆ ရက်