၂၀၁၈ ခုနှစ် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များ

၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၈ (နိုဝင်ဘာလထိ) ပြည်ပ တိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

စဉ် (ပြည်ပ) ဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈
လက်ခံရရှိမှု
ယခင်လက်ကျန် ၈၂၀ မရှိ မရှိ
ယခုလက်ခံရရှိမှု ၂၅၉၈ ၁၂၇၄ ၁၀၆ ၁၃၃
တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန် စုစုပေါင်း ၂၅၉၈ ၂၀၉၄ ၁၀၆ ၁၃၃
ဆောင်ရွက်မှု
သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၆၀၇ ၁၈၅ ၄၈
တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၃၁၂ ၉၁၅ ၅၇
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၈၅၉ ၉၉၄ ၁၃၂
တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှု စုစုပေါင်း ၁၇၇၈ ၂၀၉၄ ၁၀၆ ၁၃၃
လက်ကျန်အမှု ၈၂၀ မရှိ မရှိ မရှိ

၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာလ) ထိ တိုင်တန်းချက် အမှုအမျိုးအစား ခွဲခြားထားရှိမှု

စဉ် အမှုအမျိုးအစား ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈ စုစုပေါင်း
မြေအငြင်းပွားမှု ၉၄၄ ၆၂၆ ၂၇၄ ၁၃၆ ၂၃၃ ၂၂၁၃
အခြား ၂၀၈ ၁၄၇ ၇၀ ၆၈ ၁၆၆ ၆၅၉
တရားရေး ၁၆၆ ၁၄၁ ၈၀ ၄၁ ၁၁၆ ၅၄၄
ရဲမှု ၈၆ ၇၃ ၄၃ ၇၁ ၁၂၅ ၃၉၈
ဝန်ထမ်းရေးရာ ၁၄၇ ၉၂ ၃၆ ၃၀ ၃၆ ၃၄၁
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၉၆ ၅၃ ၂၄ ၁၀ ၅၄ ၂၃၇
စည်ပင်သာယာ ၄၂ ၄၄ ၁၅ ၁၄ ၃၈ ၁၅၃
ငွေကြေး ၄၄ ၃၆ ၂၅ ၁၄ ၃၁ ၁၅၀
အမျိုးသမီး ၁၇ ၂၀ ၁၅ ၅၇ ၁၁၈
၁၀ အလုပ်သမား ၁၅ ၁၄ ၃၅ ၇၄
၁၁ အကျဉ်းထောင်မှု ၁၀ ၁၇ ၄၅
၁၂ အကြမ်းဖက်မှု ၁၇ ၄၁
၁၃ သာသနာရေး ၂၇
၁၄ တပ်မတော် ၁၇ ၂၉
၁၅ လူကုန်ကူး ၁၁ ၂၁
၁၆ မြစ်ဆုံကိစ္စ ၁၆ ၁၆
၁၇ ကလေးသူငယ် ၁၇
၁၈ ကလေးစစ်သား ၁၆
၁၉ ရှေ့နေလိုင်စင်အမှု ၁၂
၂၀ အင်းကိစ္စ ၁၀
၂၁ တိုင်းရင်းသား+မျိုးနွယ်စုကိစ္စ
၂၂ သင်္ဘောသားအမှု
၂၃ Business and Human Rights
၂၃ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း
၂၄ အမှုပိတ်
၂၅ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်
၂၆ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
စုစုပေါင်း ၁၈၃၉ ၁၂၈၇ ၆၁၁ ၄၅၄ ၉၆၆ ၅၁၅၇

၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၈ (နိုဝင်ဘာလထိ) ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များအပေါ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု

စဉ် ဆောင်ရွက်မှု ၂၀၁၁ ၂၀၁၂ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ၂၀၁၅ ၂၀၁၆ ၂၀၁၇ ၂၀၁၈
လက်ခံရရှိမှု          
ယခင်လက်ကျန် ၃၈၂ မရှိ ၄၃၂ ၂၂၉ ၃၁၄ မရှိ မရှိ
ယခုလက်ခံရရှိမှု ၁၀၃၇ ၂၈၆၆ ၁၉၉၀ ၁၈၅၅ ၁၂၈၇ ၆၁၁ ၁၁၂၅ ၃၀၈၅
တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်ရန် စုစုပေါင်း ၁၀၃၇ ၃၂၄၈ ၁၉၉၀ ၂၂၈၇ ၁၅၁၆ ၉၂၅ ၄၅၄ ၉၆၆
ဆောင်ရွက်မှု        
သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၇၀ ၉၂၃ ၅၀၁ ၆၆၀ ၂၈၈ ၄၁၉ ၂၉၁ ၆၂၉
တိုင်တန်းသူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း ၃၃၄ ၁၈၂ ၂၆၇ ၂၁၂ ၂၉၅ ၂၃၈ ၁၃၇ ၂၉၆
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း ၁၀  
မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၂၅၀ ၂၁၃၄ ၇၉၀ ၁၁၈၀ ၅၉၁ ၂၅၃ ၂၉
အမှုရုပ်သိမ်းခြင်း       ၁၀
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ၁၇ ၁၁
တစ်နှစ်အတွင်းဆောင်ရွက်မှု စုစုပေါင်း ၆၅၅ ၃၂၄၈ ၁၅၅၈ ၂၀၅၈ ၁၂၀၂ ၉၂၅ ၄၅၄ ၉၆၆
လက်ကျန်အမှု ၃၈၂ မရှိ ၄၃၂ ၂၂၉ ၃၁၄ မရှိ မရှိ မရှိ

 ၂၀၁၁ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာလ) ထိ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ပြန်ကြားစာ စာရင်း

စဉ် ခုနှစ် အရေအတွက်
၂၀၁၁ ၂၁
၂၀၁၂ ၁၇၈
၂၀၁၃ ၃၁၉
၂၀၁၄ ၂၈၈
၂၀၁၅ ၃၅၀
၂၀၁၆ ၄၅၆
၂၀၁၇ ၂၇၉
၂၀၁၈ (နိုဝင်ဘာလ) ၄၈၆
စုစုပေါင်း ၂၃၇၇

 ၂၀၁၈ ခုနှစ် (နိုဝင်ဘာလ) ထိ အကျဉ်းထောင်၊ အကျဉ်းစခန်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးစခန်းများသို့

သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့သည့် စာရင်း

စဉ် အမျိုးအစား အကြိမ်
အကျဉ်းထောင် ၂၅
အကျဉ်းစခန်း ၁၇
ရဲအချုပ်ခန်း ၃၂
တရားရုံးအချုပ်ခန်း ၁၉
ဆေးရုံအချုပ်ခန်း ၁၅
ဘိုးဘွားရိပ်သာ
စုစုပေါင်း ၁၁၃

 

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်တွင်းတိုင်တန်းချက်များ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှု

ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီ မေ ဇွန် ဇူလိုင် သြ စက် အောက် နို စုစုပေါင်း
ဝင်စာစုစုပေါင်း ၄၈၁ ၂၁၃ ၁၉၉ ၁၆၂ ၃၁၂ ၃၂၅ ၃၀၇ ၃၃၅ ၂၄၇ ၂၄၇ ၂၅၆ ၃၀၈၅
ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သောအမှု ၁၃၂ ၆၁ ၇၇ ၃၅ ၄၁ ၈၃ ၁၇၇ ၁၄၃ ၇၁ ၈၁ ၆၅ ၉၆၆
သက်ဆိုင်ရာပေးပို့မှု ၉၆ ၄၃ ၅၁ ၂၇ ၃၀ ၆၀ ၁၁၄ ၇၅ ၄၃ ၅၁ ၃၉ ၆၂၉
ကာယကံရှင်ထံအကြောင်းကြား ၃၀ ၁၄ ၁၉ ၁၀ ၁၉ ၆၀ ၆၃ ၂၈ ၂၅ ၂၃ ၂၉၆
မှတ်တမ်း ၂၉
ကာယကံရှင်အမှုပိတ်
ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ၁၁
ဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားစာ ၂၃ ၆၄ ၂၉ ၅၀ ၆၄ ၃၁ ၇၃ ၆၀ ၅၆ ၃၃ ၄၈၆

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ပတိုင်တန်းချက်များ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှု

အကြောင်းအရာ ဇန် ဖေ မတ် ဧပြီလ နောက်ပိုင်း တိုင်ကြားစာ မရရှိပါ။ စုစုပေါင်း
ဝင်စာစုစုပေါင်း ၆၆ ၆၆ ၁၃၃
ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သောအမှု ၆၆ ၆၆ ၁၃၃
သက်ဆိုင်ရာပေးပို့မှု
ကာယကံရှင်ထံအကြောင်းကြား
မှတ်တမ်း ၆၆ ၆၆ ၁၃၂